Guerrilla aneb co je záškodnický marketing II – Plánování a strategie

Důkladné plánování guerrilla kampaně sice úspěch nezaručuje, šance na něj ale podstatně zvyšuje. Principielně všechny guerrillové aktivity vychází z firemní marketingové strategie[1], jež udává, jak exekuovat určitou část kampaně, tzn. stoprocentně nejsou nahodilé.

Tomas Patalas ve své knize Guerillový marketing říká: „Pro guerillové strategie platí, že musí být založeny na důkladné analýze aktuálního stavu, na niž navazuje dlouhodobé a pečlivě promyšlené jednání.“[2]

Před aplikací GM na trh je důležité konkrétně vyjádřit konkurenční výhodu/-y (zdůraznění předností produktu), ale i jeho nedostatek/-y (analýza slabých stránek). Na základě potřeb trhu je třeba provést tzv. identifikaci vlastní nabídky čili portfolia výrobků/služeb, se kterým lze dosáhnout maximálního zisku. Snad nejdůležitějším bodem je „dokonalá“ znalost potřeb zákazníka.

 

Guerrillový plán by měl obsahovat následující body:

  • SMART cíle GM – hlavní a dílčí cíle – měly by být: přesně stanoveny, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené.
  • Znalost specifik cílové skupiny – zájmy, potřeby, zvyklosti, vnímání přidané hodnoty
  • Způsob dosažení stanoveného cíle – samotný plán guerillové akce
  • Definice marketingových „zbraní“ – zvolené marketingové a komunikační nástroje
  • Vymezení tržní niky – definice oblasti, aktivity a služby, kterou konkurence nenabízí (nebo ji nabízí za vyšší cenu či v nižší kvalitě)
  • Identita firmy – co chceme, aby si o nás zákazníci mysleli, v čem se lišíme od konkurence
  • Rozpočet – finanční rozpočet na guerillu

GM plán většinou ještě obsahuje: situační analýzu, SWOT analýzu, seznam cílů a jejich priorit, monitoring, kontrolní mechanismy, definované problémy a příležitosti. Následuje tvůrčí, kreativní plán a mediální plán.

[1] tj. ucelený způsob jednání společnosti vůči zákazníkům , zaměstnancům  a dodavatelům. Zahrnuje orientaci na určité segmenty zákazníků, výběr marketingových nástrojů, marketingového mixu a způsob marketingové komunikace (distribuční kanály, způsob propagace, cenové politiky atd.). Marketingová strategie by měla být v souladu celkové strategie společnosti.
[2]
PATALAS, T., Guerillový marketing: jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu, GradaPublishing 2009, s.13

Napsat komentář