Jak psát diplomovou práci II.

Tento článek je pokračováním článku Jak psát diplomovou práci I. Je zaměřen na správné uvedení citací a použití textu. Slíbenému formátování ve Wordu se pověnuji, vzhledem k rozsahu, v dalším postu Jak formátovat DP či BP.

Při psaní DP/BP se autor práce musí rozhodnout za bude psát:

 • v autorském plurálu – v 1. osobě množného čísla, což je označováno termínem „plural maiestaticus“  např. pokusíme se, zaměříme se, ukážeme si apod.
 • v neosobním vyjadřování – např. je dokázáno, tvrdí se, pozornost je soustředěna na apod.
 • v autorském singuláru – v 1. osobě jednotného čísla tzv. „ich-formě“ – např. vysvětlím, usuzuji, pokusím se apod.
  Zásadou je, aby zvolená forma byla dodržena v koncepci celé práce.

Typ písma

Volba písma se odvíjí od snadné a příjemné čitelnosti textu.V jednom dokumentu by neměly být více než tři druhy písma.

 • Pro normální text DP/BP se používá velikost 12 bodů.
 • Nadpisy kapitoly mívají velikost 20-24 bodů a podkapitoly 14-16 bodů.
 • Písmo v poznámkách pod čarou bývá o jednu až dvě velikosti menší než hlavní text (nejčastěji 10 bodů).
 • Nejvíce používaným fontem je Times New Roman.
 • Řádkování 1,5.

Typografická úprava

 • kurzíva je velmi používaná, kromě citací v textu se používá u bibliografické citace pro název monografického díla a nebo název časopisu,
 • p r o l o ž e n í znaků není příliš vhodným zvýrazněním textu, protože zhoršuje jeho čitelnost,
 • tučné písmo se používá pro zdůraznění slov a vět v textu, případně k označení kapitol a podkapitol,
 • VELKÁ PÍSMENA (verzálky či kapitálky) se používají v bibliografických citacích při psaní jmen autorů, případně pro psaní nadpisů.

Psaní interpunkcí, čísel, dat, zákonů a zkratek:

 • „Uvozovky“ –  píšeme první znak dole a druhý nahoře, není přípustný tento tvar ¨uvozovky¨.
 • (Závorky) – podle normy pro psaní rukopisů se používají kulaté závorky ( ) přednostně. Hranaté závorky […] se používají k označení vynechaného textu a citaci díla autora příslušným číslem.
 • Pomlčka – výrazně od sebe odděluje části textu, používá se místo čárky či při zdůraznění následující části sdělení, případně jeho doplnění. Pomlčka je v textu oddělena zepředu i odzadu mezerou, která se nedělá u letopočtu, kapitol, číslování stránek apod. od–do (např.2010–2011, ledenen–červenec, 1995–98, 1. září 1939–8. května 1945, s. 20–45, 5–10 %, A–Z, apod.).
 • Spojovník – na rozdíl od od pomlčky je kratší, připojuje se bez mezer. Spojuje části složených slov, částici -li a při dělení slov na konci řádků (v titulcích a nadpisech se slova zásadně nedělí, pokud to ovšem není záměr autora).černo-bílý, česko-anglický, sci-fi apod.
 • Tři tečky… – slouží jako označení vypuštěné části textu či naznačují neúplnost položek nějakého výčtu. Před nimi i za nimi se dělá mezera, pokud naznačují vynechaný text, připojují se zpravidla těsně k uvedenému slovu…
 • Řádek by neměl končit samostatným znakem, např. a, i, o, v, 5, tj., tzv., apod. Pro spojení s následujícím textem se požívá tzv. pevná mezera, tzn. Ctrl + Shift + mezerník.

Psaní čísel

 • procenta – s mezerou a bez mezery před znakem %, např. 10 % = deset procent, 10% = desetiprocentní;
 • jednoduchá čísla v souvislém textu se vypisují slovy (do deseti dnů, za deset let), číslicemi se píší tehdy, pokud následuje značka matematické nebo fyzikální jednotky (5 km, 5 kg, ale pět kilometrů, pět kilogramů),
 • mezi tisíci nepíšeme tečka (oddělují se pouze mezerou), čtyřmístná čísla se píší bez mezery (5876), mezera se píše až od pětimístných čísel výše (tedy 9999, ale 10 000),
 • u desetinných čísel se píše čárka, nikoli tečka,
 • nezaměňovat psaní písmene O a nuly (O–0) a písmene l a jedničky (l–1),
 • data – desetiletí se vypisují slovy, století se uvádí číslicemi (dvacátá léta 20. století),
 • výčty– jsou ukončeny čárkou, středníkem (pokud je v textu více čárek) nebo tečkou (má-li jeden bod výčtu povahu věty nebo je-li vněm více vět). U výčtů ukončovaných , nebo ; je počáteční písmeno jednotlivých bodů výčtu malé, u výčtů zakončovaných tečkou je velké,
 • zákony a odvolávky na zákon se píšní např. §2 odst. 1 písm. a) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých auměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. Zákony se píší smalým z, s malými písmeny se píše i zákoník práce, obchodní zákoník či občanský zákoník.

Zkratky

Zásadou všech zkratek, které jsou v textu DP použity, že při prvním použití zkratky je nutné ji uvést v závorce za plným názvem – např. Virální marketing (dále jen VM).
Na konci DP by měl být uveden Seznam použitých zkratek, přičemž do seznamu nepíšeme zkratky, které jsou ustálené – atd., aj. např. apod.
Další příklady ustálených zkratek. cit. d., t.č., t.r., t. m., v. r. se píší s mezerou a dvěma tečkami; slovo „viz“ zkratkou není, proto se za ním tečka nepíše.

Způsoby citací:

 • odkaz na jméno a datum,
 • číselné citace,
 • průběžné poznámky.

Odkaz na jméno a datum
Norma tento zápis uvádí jako Způsob uvádění prvního prvku a data. Viz ukázky níže.

Číselné citace
Dle ČSN ISO 690 (1996) platí, že číslice v textu zapsané jako horní index nebo do závorek umístěných na řádku citují dokumenty v pořadí, v němž byly poprvé odkázány.Viz ukázky níže.

Průběžné poznámky
Průběžné poznámky se označují arabskou číslicí horním indexem, popř. arabskou číslicí umístěnou na řádku v závorkách. Je-li se v textu z knihy citováno vícekrát, přiděluje se každé poznámce nové číslo (v rámci jedné strany / jedné kapitoly / celého textu) dle pořadí jejich výskytu.Odkazy jsou umisťovány do poznámek pod čarou, přičemž nemusí obsahovat všechny údaje bibliografické citace (uvádí se jméno autora a název publikace, popř. příslušná strana), ale daný dokument musí být jednoznačně identifikovatelný. Seznam použitých zdrojů je řazen abecedně, bez číslování, první řádek každého záznamu je předsazen z důvodu přehlednosti (namísto předsazení je možné zvolit zápis pomocí odrážek).Viz ukázky níže.

Umístění citace:

 • na konci textu,
 • v poznámce pod čarou,
 • přímo v textu,
 • částečně v textu a částečně pod čarou.
 • Zvolený způsob umístění citací musí být v celé práci jednotný.

Nejčastější chyby v citacích:

 • Citování díla, které autor nepoužil,
 • Necitování díla, které autor použil,
 • Citování vlastních prací, které s napsaným textem nemají souvislost,
 • Nepřesné citování,
 • Seznam literatury není úplný,
 • Chyba ve jménu autora, roku vydání knihy apod.,
 • Nedůslednost – jednotlivé poznámky v práci nemají jednotnou úpravu, což je u BP/DP nejčastější nešvar.

Níže uvedené ukázky citací jsou převzaty z dokumentu PEF ČZU v Praze, Požadavky pro předkládání diplomových prací SZZ 2012.

citace1 - Odkaz na jmeno a datum

ukazka1 Odkaz na jmeno a datum
ciselne citace
ukazka2 - ciselne citace
citace 3 - Prubezne poznamky
ukazka3 - prubezne poznamky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář