Metodika průzkumu vnímání internetové reklamy a virálního marketingu (NetGeneration)

Tato metodika se vztahuje k průzkumu vnímání internetové reklamy a virálního marketingu[1], jež je součástí mé diplomové práce[2].

V rámci identifikace a definování zkoumané problematiky byla položena výzkumná otázka: „ Jak vnímají internetovou reklamu a virální marketing uživatelé internetu?“. Cílem výzkumu bylo zjistit míru vnímání internetové reklamy a virálního marketingu uživateli a zjistit chování spotřebitelů/uživatelů v závislosti s využitím VM[3] a sociálních sítí. Následoval krok vymezení nezbytných informací, přičemž za sekundární informace jsou považovány informace týkající se VM již publikované, zjištěné z údajů marketingových či komunikačních agentur, odborných časopisů a knih, již provedených průzkumů apod. Zjišťované primární informace byly:

  • Vnímání internetové reklamy uživateli
    • Charakteristické znaky pro zaujmutí uživatele.
    • Druh apelu.
    • Motivace k šíření.
  • Znalost pojmu VM.
  • Využití VM dle formy přenosu.

Primárním zdrojem informací byli respondenti (uživatelé internetu). Průzkum byl kvantitativní (sociologický přístup), přičemž za metodu sběru primárních dat byla zvolena metoda dotazování (dotazníkové šetření). Respondenti byli kontaktováni prostřednictvím online polostrukturovaného dotazníku (CAWI[4]).

Kladené otázky byly jak uzavřené (dichotomické, multiple choice /výčet, výběr/, verbální škálovací stupnice, Lickertova škála), tak i jedna otevřená (nestrukturovaná). Samotné vypracování dotazníku proběhlo prostřednictvím aplikace na  vyplnto.cz (definice cíle dotazníku, způsob sběru dat (zajištění validnosti), specifikace cílové skupiny, konstrukce otázek ve vazbě na zjišťované informace, konstrukce celého dotazníku, pilotáž). Pilotáž dotazníku proběhla na vybraném vzorku respondentů (10 uživatelů zahrnující přátele a spolužáky). Po korekci nefunkčního odkazu v těle děkovné zprávy a znovu otestování, kdy již nebyly zjištěny žádné závady, byl dotazník zpřístupněn on-line. Výběr reprezentativního vzorku proběhl na základě kombinace úsudkového výběru (technika vhodné příležitosti) a samovýběru (o svém výběru rozhodují sami respondenti). Pro rozhodnutí o počtu respondentů byla zvolena kombinace nákladového přístupu a slepého odhadu. Pro sběr, zpracování a analýzu dat bylo využito možností serveru vyplňto.cz. Na základě získaných výstupů (surová data) proběhla ještě vlastní analýza provedeného průzkumu (matematicko-statistické metody) s fokusem na cílovou skupinu NetGeneration.

 Souhrnné informace o dotaznékovém šetření zde, výsledky průzkumu zde.


[1] THUNOVÁ, Marie. Veřejný průzkum: Virální marketing. In: Vyplňto.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-15]. Dostupné z: <http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/viralni-marketing/>.
[2] THUNOVÁ, Marie. Virální marketing. Praha, 2012. 165 s. Diplomová práce. PEF ČZU v Praze. s. 109 – 110
[3] Virální marketing
[4] CAWI – zkratka z anglického Computer Assisted Web Interviewing – CAWI. Jedná se o dotazování respondentů na webových stránkách.

Napsat komentář