Souhrnné informace o průzkumu vnímání internetové reklamy a virálního marketingu (NetGeneration)

Informace se vztahují k průzkumu vnímání internetové reklamy a virálního marketingu[1], jež je součástí mé diplomové práce[2].

Souhrnné informace o dotazníkovém šetření
Šetření probíhalo dle stanovené metodiky (viz Metodika výzkumu ) prostřednictvím serveru Vyplňto.cz, jež nabízí službu realizace internetových průzkumů. Zvolena byla varianta samoobslužného režimu (zadavatelé průzkumů sami vytváří a spravují dotazníky prostřednictvím interaktivního průvodce). On-line průzkum byl zvolen z důvodu vyloučení vzorku respondentů, kteří s internetem nepracují, tudíž nejsou v přímém kontaktu s internetovým marketingem. Pro výzkum jsou tedy irelevantní. Dalším důvodem je uživatelsky příjemná práce a nenáročná práce s daty v digitální podobě → snadnější a rychlejší zpracovatelnost pro následnou analýzu, monitoring a tracking. Šíření on-line dotazníku tímto způsobem značí téměř nulové náklady. Otázkou ovšem je validita získaných dat. Ve srovnání s přímým dotazováním, problém on-line výzkumů spočívá ve ztrátě kontroly výzkumníka nad situací[3] vyplňování dotazníku respondentem. Nicméně on-line šetření je v současnosti jedním z nejpoužívanějších metod dotazování a pro účely práce data budeme považovat za validní. Validnosti přispívá i použitá ochrana s nastavením UIPs.

Termín realizace:                    06. 10. 2011 – 30. 11. 2011

Počet respondentů:                286

Počet otázek:                           30

Použité ochrany:                     unikátní IP[4]

Návratnost dotazníků[5]:       69.1%

Popis vzorku
Díky zvolené metodice a technikám šíření dotazníku respondenti patří do tzv. internetové populace. Vzorek zahrnoval muže (76 tj. 26,57%) i ženy (210 tj. 73,43%) v různých fázích ekonomické aktivity. Více jak polovina respondentů (152 tj. 53,15%) byla mladších 26ti let (rozmezí 18 – 25 let), což odpovídá skupině NetGeneration. Druhou nejpočetnější skupinou byla kategorie respondentů ve věku 26 – 35 let (82 tj. 28,67%). Ekonomicky aktivních (zaměstnanci, podnikatelé) respondentů je 60,48% (173). Status studenta má více jak 30% respondentů.

Metoda sběru dat (CAWI)
Elektronický dotazník  byl vytvořen pomocí webové aplikace umístěné na vyplnto.cz. Byl „odlehčen“ o reklamní sdělení, byl anonymní[6] a graficky upraven o atributy spojující dotazník s autorkou resp. shodný design dotazníku s weblogem a zamýšleným plánem propagace dotazníku. Pro respondenta bylo výhodou možné navrácení k vyplňování, pakliže začal vyplňovat v nevhodnou dobu. Data byla shromažďována přímo na serveru vyplnto.cz. Po ukončení šetření byla předána zadavateli (výzkumnici) ve formě .zip (grafy), .csv a .xls (surová a očištěná data, kódy odpovědí, kódovaná surová data).

V dotazníku byly použity otázky úvodní, meritorní, filtrační i třídící. Obsahuje 30 otázek, z nichž předposlední 4 podávají základní informace o respondentech. Zbylých 26 otázek se ptá na vnímání virálního marketingu a internetové reklamy uživateli. Byly položeny otázky uzavřené (dichotomické, multiple choice /výčet, výběr/, verbální škálovací stupnice, Lickertova škála) a jedna otevřená (nestrukturovaná). Až na výjimku byly otázky koncipovány jako povinné a průměrná doba vyplňování činila 11:07 min.

Metodika průzkumu vnímání internetové reklamy a virálního marketingu zde, výsledky průzkumu zde.


[1] THUNOVÁ, Marie. Veřejný průzkum: Virální marketing. In: Vyplňto.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-15]. Dostupné z: <http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/viralni-marketing/>.
[2]THUNOVÁ, Marie. Virální marketing. Praha, 2012. 165 s. Diplomová práce. PEF ČZU v Praze. s. 109 – 110
[3] Odpovědi respondentů mohou být zkresleny díky možnosti diskutování otázek např. s kolegy v práci, doma apod.
[4]
Z jednoho PC je umožněno dotazník vyplnit pouze jednou resp. vyplnit ho lze x-krát, nicméně tato data jsou zahozena a nezapočítávají se.
[5]
Poměr vyplněných a zobrazených dotazníků. Nebere v potaz respondenty, kteří nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
[6] Nebyl vyžadován potvrzovací validační e-mail.

 

 

Napsat komentář