PEF ČZU

Níže poskytnuté soubory jsou určeny studentům navazujícího magisterského studia na PEF ČZU v Praze (PAAN KS), kteří se chystají na státnice (SZZ) a hledají nově zaktualizované a přepracované okruhy. K dispozici dávám EKO, OBCH a MÁŘÍ.

U všech dokumentů jsou pro snadnější orientaci obsahy, poznámky a vysvětlivky. Co jsem nepovažovala za důležité, je šedivě či šedivě podbarveno. Když bylo k jednomu tématu více zdrojů (přednášejících), označila jsem dle koho je zpracováno.

Dokumenty v této sekci jsou ve formátu PDF a na dotazy, zda něco neposkytnu v jiném formátu, nebudu reagovat. Nikoho nenutím, aby si materiály stahoval, tak je, prosím, berte jak jsou, nebo je nechte být.
Děkuji vám všem za pochopení a přeji úspěšné zakončení studia.

Zpracované okruhy ke SZZ 2013

Oproti loňsku, došlo u okruhu Ekonomie a řízení ke změně znění otázek č. 1 – 10. Upravené EKO je ke stažení níže!

Ekonomie a řízení2013

1. Fundamentální a technická analýza – základní metodické přístupy při hodnocení hospodářské činnosti (podstata, rozdíly, příklady jednotlivých metod). Komparace – vnitřního a vnějšího typu (jednotlivé metody z hlediska jejich využití, předností a nedostatků).
2. Elementární analytické metody. Analýza individuálních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza, poměrová analýza). Analýza soustav ukazatelů – pyramidální a ploché soustavy ukazatelů (podstata, metodické přístupy včetně vypovídací schopnosti, přednosti a nedostatky vzhledem k interpretaci výsledků).
3. Analýza rentability firmy – ukazatele, jejich vypovídací schopnost a vztahy mezi nimi, metodické aspekty ukazatelů z hlediska výběru efektu a vstupu, vztah hospodářského výsledku a reálných peněžních prostředků.
4. Analýza finanční stability firmy – přístupy k analýze krátkodobé a dlouhodobé zadluženosti, ukazatele, jejich konstrukce a vypovídací schopnost, optimální struktura kapitálu (Modigliani, Miller).
5. Hodnota firmy jako výsledek hospodářské aktivity – metody založené na majetkovém principu, metody založené na výnosovém principu, metody založené na očekávání kapitálového trhu. Vztah hodnoty firmy a hospodářského výsledku.
6. Oblasti aplikace ekonometrického modelování. Konstrukce ekonometrického modelu. Typologie ekonometrických modelů.
7. Lineární regresní model – specifikace, obsah, odhad (BMNČ), verifikace a aplikace v analýze spotřeby a analýze produkce.
8. Modely simultánních rovnic – specifikace, identifikace, odhad (DMNČ), verifikace a aplikace; strukturální a redukovaná forma modelu; aplikace modelu v analýze zemědělsko-potravinářského trhu.
9. Aplikace ekonometrických modelů v prognostické činnosti – ověření prognostických vlastností modelu, odvození bodové a intervalové prognózy.
10. Aplikace ekonometrických modelů v analýze spotřeby a v analýze produkce.
11. Vývojové tendence managementu.
12. Manažerské role a funkce, manažer a vůdce.
13. Rozhodování v manažerské činnosti.
14. Podstata organizování, projektování organizačních systémů, organizační a řídicí struktury.
15. Řízení lidských zdrojů.
16. Poslání podniku, vize, podnikové cíle, proces strategického řízení a jeho složky.
17. Základ podnikové strategie – konkurenční výhoda, poziční a zdrojový přístup k dosahování konkurenční výhody.
18. Strategická analýza vnějšího prostředí podniku – důvod a cíle, metodické postupy při provádění dílčích analýz a vyhodnocování výsledků.
19. Strategická analýza vnitřního prostředí podniku – metodické postupy při provádění a vyhodnocování analýz podnikových zdrojů, výrobního zaměření a výrobního programu.
20. Formulace strategie podniku, typy strategií, výběr a implementace strategie podniku.

Přepracovaný okruh EKO 2013 ke stažení zde!

 

Marketingové řízení 2013

1. Informační potřeba, komunikační proces, komunikační modely.
2. Vymezení úkolů a cílů marketingové komunikace, komunikační mix.
3. Public relations, publicita, vztah k veřejnosti, image, masmédia.
4. Reklama, funkce a druhy reklamy, hodnocení účinnosti reklamy, reklamní agentura.
5. Podpora prodeje, osobní prodej, stanovení rozpočtu na propagační činnost.
6. Komunikační strategie push a pull ( tlak a tah).
7. Média – transmisní a tištěná média, funkce médií, nová média, internetová komunikace.
8. Marketingový informační systém (MIS) – vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem.
9. Význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování.
10. Proces marketingového výzkumu.
11. Zdroje dat – sekundární a primární (podstata, členění, příklady).
12. Techniky sběru dat – pozorování, dotazování, experiment.
13. Kvalitativní marketingový výzkum versus kvantitativní.
14. Typické výzkumy prováděné v marketingu: zjišťování tržního potenciálu, analýza prodeje, analýza image.
15. Segmentace, cílení a umisťování.
16. Strategický marketingový proces – plánování, realizace, kontrola – marketingový plán.
17. Marketingové strategie orientované na zákazníka – využití nástrojových proměnných marketingového mixu na spotřebním a průmyslovém trhu.
18. Marketingové strategie v závislosti na tržní situaci – vstup na nové trhy, stagnující trhy, recesivní trhy, rostoucí trhy. Matice výrobek/trh (Ansoff) – tržní penetrace, rozvoj trhu, rozvoj výrobku, diverzifikace.
19. Marketingové strategie podle podílu na trhu – tržní vůdce, tržní vyzyvatel, tržní následovatel, tržní troškař (niche marketing).
20. Marketingové strategie zaměřené na subjekty trhu – konkurenti, substituty, dodavatelé, zprostředkovatelé, zájmové skupiny.

Okruh Marketingové řízení 2013 ke stažení zde!

 

Obchod 2013

1. Tarifní opatření státu. Celní řízení, cla, celní sazby, celní režimy, celní preference.
2. Netarifní opatření. Licenční řízení. Fytosanitární a zooveterinární opatření.
3. Mezinárodní doprava a pojištění v mezinárodním obchodě. Dodací parity. Dokumentace.
4. Platební nástroje používané v mezinárodním obchodě. Rizika platebních operací.
5. Zahraniční cena, konstrukce, zásady tvorby ceny v mezinárodních obchodních operacích.
6. Velkoobchod – subjekt vnitřního obchodu. Význam, funkce, členění.
7. Infrastruktura velkoobchodu, sklady, operace, technologie.
8. Maloobchod – subjekt vnitřního obchodu. Význam, funkce, členění.
9. Maloobchodní síť, význam, řešení, maloobchodní jednotky.
10. Maloobchodní technologie, tvorba sortimentu, podpora prodeje, zákazníci, finance.
11. Vysvětlete pojem Logistika. Základní znaky logistického přístupu. Logistický systém.
12. Logistický výkon, logistické služby a logistické náklady.
13. Logistické řetězce – pojem, typy a základní logistické funkce.
14. Podniková logistika – zásobovací, výrobní, distribuční.
15. Logistický controlling – základní ukazatele.
16. Vývojová stádia moderní marketingové filozofie. (Od výrobní koncepce až po vztahový marketing)
17. Analyzování marketingových příležitostí, výzkum a výběr cílových trhů.
18. Segmentace, cílení a umisťování produktu a formulace firemní a marketingové strategie – základní elementy plánování marketingových programů.
19. „4P“ jako nástroj implementace marketingových plánů. Základní analytické nástroje kontroly marketingových činností.
20. Standardizace a adaptace, trendy globálního marketingu.

Okruh Obchod 2013 ke stažení zde!


Zpracované okruhy ke SZZ 2012

Ekonomie a řízení

Marketingové řízení

Obchod

 

Hodně štěstí u státnic všem!

9 thoughts on “PEF ČZU

Napsat komentář